O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.-2542-และที่แก้ไขเพิ่มเติม-1

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-พ.ศ.-2546-และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2547

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-2พ.ศ.-2551

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-3พ.ศ.-2553

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-4พ.ศ.-2562

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-2545

14.-กฎกระทรวงฉบับที่-1-พ.ศ.2541-ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.2540

15.-กฎกระทรวงฉบับที่-2-พ.ศ.2541-ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.2540

16.-กฎกระทรวงฉบับที่-3-พ.ศ.2541-ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.2540

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2546

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ-ว่าด้วยการบริหารจัดการแ

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-2545

21.-ตรวจเงินแผ่นดิน