ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัดทุ่งยายชี

๑ นายทรัพย์ แก้วคำ (ครูใหญ่) พ.ศ.๒๔๘๘

๒ นายลิขิต วิริยะเสมากุล (รักษาการครูใหญ่) พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๐๒

๓ นายสำรวย ลิ้มสกุลกาญจน์ (รักษาการครูใหญ่) พ.ศ.๒๕๐๒-๒๕๐๘

๔ นายนิคม จุลศรีไกวัล (ครูใหญ่) พ.ศ.๒๕๐๘-๒๕๓๔

๕ นายจอม โพธิ์งาม (ครูใหญ่) พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๔๐

๖ นายสมรักษ์ ศรีเกษม (ผู้อำนวยการโรงเรียน) พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๑

๗ นายเชาวลิต ตันเจริญ (ผู้อำนวยการโรงเรียน) พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๕๔

๘ ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี (ผู้อำนวยการโรงเรียน) พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๐

๙ นายสมภพ ดวงชอุ่ม (ผู้อำนวยการโรงเรียน) พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕

๑๐ นางสาวจริญญา สระโกฎิ (ผู้อำนวยการโรงเรียน) พ.ศ.๒๕๖๕-ปัจจุบัน