ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนวัดทุ่งยายชี

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี สามารถปฏิบัติภารกิจในการบริหารจัดการงานวิชาการ บุคลากร งบประมาณ และบริหารทั่วไป เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยมี เขตพื้นที่บริการ ๕ หมู่บ้าน ๒ อำเภอ คือ

หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งยายชี หมู่ที่ ๑๑ บ้านน้อยนาดี หมู่ที่ ๑๒ บ้านเนินกระบก หมู่ที่ ๑๗ บ้านชมพู ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

และหมู่ที่ ๑๕ บ้านห้วยกบ ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ได้เคยเปิดทำการสอนมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยมีนายทรัพย์ แก้วคำ เป็นครูใหญ่ ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๘๘ นายทรัพย์ แก้วคำได้ลาออก ด้วยเหตุผลเงินเดือนไม่พอค่าใช้จ่าย จากนั้นทางอำเภอพนมสารคาม ได้พยายามจัดส่งมาสอน แต่ไม่มีใครมา โรงเรียนแห่งนี้จึงถูกพิจารณาล้มเลิก ในปี พ.ศ. ๒๔๙๖

ในวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ถูกเปิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งและเป็นโรงเรียนประชาบาล แห่งแรกของตำบลท่าตะเกียบ โดยนายทวี ทวีพูล นายอำเภอพนมสารคามในสมัยนั้นทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ อาศัยศาลาการเปรียญของวัดทุ่งยายชีเป็นสถานที่เรียน มีนายลิขิต วิริยะเสมากุล เป็นผู้สอนและรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ มีจำนวนนักเรียนเริ่มแรก ๓๘ คน

ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ นายสำรวย ลิ้มสกุลกาญจน์ มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทนนายลิขิต วิริยะเสมากุล ที่ย้ายไปอยู่โรงเรียนวัดบางมะเฟือง

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ นายนิยม จุลศรีไกวัล เข้ามารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนวัดทุ่งยายชี

ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้รับงบประมาณจากทางราชการ สร้างอาคารเรียนถาวรเป็นอาคารไม้แบบ ป. ๑ ม. จำนวน ๓ ห้องเรียน เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท และทำกรเปิดใช้วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๑

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้รับงบประมาณจากทางราชการ สร้างบ้านพักครูขนาด ๒ ห้องนอน ใต้ถุนโล่ง งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท ซึ่งนับเป็นบ้านพักครูหลังแรกของโรงเรียน

ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณจากทางราชการอีก ๓ รายการ คือ

 1. ได้รับงบประมาณสร้างส้วมขนาด ๒ ที่ ๑ หลัง ๔,๐๐๐ บาท
 2. ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูหลังที่ ๒ ขนาด ๒ ห้องนอนชั้นล่างมีห้องครัวและห้องน้ำ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท
 3. ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป. ๑ ข. อีก ๑ ห้อง งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ๒ รายการคือ
๑. ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป. ๑ ข. อีก ๑ ห้อง (ต.ค.๒๔) เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท
๒. ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานแบบ สปช. ๓๐๒ ๑ หลัง เป็นเงิน ๑๙๙,๐๐๐ บาท และในปีเดียวกันนี้ ประชาชนหมู่ที่ ๕ บ้านหนองปรือกันยางได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เพื่อให้นักเรียนในหมู่บ้านได้เรียน โดยได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนวัดทุ่งยายชี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๔ โดยโรงเรียนวัดทุ่งยายชีได้ส่ง น.ส. อุบลรัตน์ รอดศิริ ไปช่วยทำการสอน เรื่อยมาจน ได้รับการประกาศให้เป็นเอกเทศ เมื่อ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๗

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รับงบประมาณจากทางราชการเพิ่มเติมอีก ๓ รายการ เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนมากขึ้น คือ

 • ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช. ๖๐๑/๒๖ จำนวน ๔ ที่นั่ง งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท
 • ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๖ เป็นอาคาร คลส. ๒ ชั้น หลังคามุงกระเบื้อง จำนวน ๒ ห้องเรียน งบประมาณ ๙๒๐,๐๐๐ บาท
 • ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.๓๓ ๑ ชุด งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท

ในปี พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.๑ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาทปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับงบประมาณจากทางราชการ อีก ๒ รายการ คือ

 • ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบฝ.๓๓ ๑ ชุดงบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท
 • ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช.๖๐๑/ ๒๖ อีก ๑ หลัง ขนาด ๔ ที่นั่ง งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ นายนิยม จุลศรีไกวัล ครูใหญ่ ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านหนองคอก และทางราชการได้ส่ง นายจอม โพธิ์งาม มาเป็นผู้บริหารแทนต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๔๐ (ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๐) ทาง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่าตะเกียบ ได้มีคำสั่งให้ นายจอม โพธิ์งาม ไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งและให้นายสมรักษ์ ศรีเกษม ผู้อำนวยการบ้านหนองขาหยั่ง มารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชีแทน และในปีดังกล่าวโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ เป็นอาคาร คลส. ๒ ชั้น หลังคามุงกระเบื้อง ขนาด ๑๐ ของเรียนงบประมาณ ๒,๔๙๘,๓๖๗ บาท และได้รับงบช่วยเหลืออุทกภัย เพื่อทำการซ่อมแซมถนน ปรับปรุงสนามกีฬา และปรับปรุงพื้นที่ทั่วไป เป็นเงิน ๑,๑๐๘,๔๐๐ บาท

ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ (ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๑) นายสมรักษ์ ศรีเกษม ได้รับคำสั่งให้ไปช่วยราชการที่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่าตะเกียบ และมอบหมายให้ นางสุวณี กรจับ รักษาการแทนในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี

ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ โดยคำสั่งของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่าตะเกียบที่ ๑๑๑๑.๑๐/๑๔๑๔ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ให้นายเชาวลิต ตันเจริญ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านสันติสุขพัฒนา มารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๑

ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ดำเนินการก่อสร้างโรงอาหาร ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร คลส. หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้อง พร้อมห้องประกอบอาหาร ๑ ห้อง สหการ ๑ ห้อง ดำเนินการก่อสร้างโดยมิได้ใช้งบประมาณของทางราชการ อาศัยแรงงานจากประชาชนในพื้นที่เขตบริการ ในหมู่ที่ ๓ ทุ่งยายชี หมู่ ๑๑ บ้านน้อยนาดี หมู่ ๑๒ บ้านเนินกระบก หมู่ที่ ๑๗ บ้านชมพู หมูที่ ๑๕ บ้านห้วยกบ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันดำเนินการ โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุการก่อสร้างจากโรงเจวัดโสธรฯ สมทบกับเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรมวันเด็ก และมีผู้มีจิตศรัทธา คณะครูและกรรมการสถานศึกษาร่วมบริจาค สิ้นงบประมาณ ๑๕๔,๐๐๐ บาท

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับงบประมาณจากทางราชการจำนวน ๓ รายการ

 1. ได้รับงบประมาณกอสร้างสนามบาสเกตบอล งบประมาณ ๑๘๗,๐๐๐ บาท
 2. ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.๓๓ ๑ ชุด
  งบประมาณ ๗๒,๐๐๐ บาท
 3. ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช.๖๐๑/๒๖ ขนาด ๔ ที่นั่ง งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท

ในปีเดียวกัน คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา โดยมิได้ใช้งบประมาณของทางราชการ เป็นอาคาร คลส. ๒ โครงหลังคาไม้ มุงกระเบื้อง ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๘ เมตร โดยอาศัยงบประมาณจากการทอดผ้าป่าการศึกษาเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๒ และเริ่มดำเนินการก่อสร้างเรื่อยมาแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ทำการเปิดและส่งมอบให้กับทางราชการงบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๒

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับการสนับสนุนจาก ส.ส. สุชาติ ตันเจริญ คุณวิเชียร – คุณสุภา ตันเจริญ สนับสนุนงบประมาณ ดำเนินการก่อสร้างอาคารวิเชียร – สุภา ตันเจริญ โดยใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ๑ ห้อง และเป็นพักครูอีก ๒ ห้อง อันเนื่องมาจากบ้านพักครูมีไม่เพียงพอ เป็นอาคาร คลส. ชั้นเดียว หลังคามุงกระเบื้อง ขนาด กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สิ้นเงินประมาณ ๑๗๕,๐๐๐ บาท ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ และส่งมอบให้กับทางราชการ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชมรมร่มโพธิ์ทอง เพื่ออนุเคราะห์คนชรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยคุณดำรง – คุณประเทิง ร่มโพธิ์ทอง และพนักงานชมรม เป็นเงิน ๑๒๖,๐๐๐ บาท ดำเนินการก่อสร้างอาคารห้องน้ำสำหรับอนุบาล อาคารชั้นเดียว คลส. หลังคามุงกระเบื้อง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ปูพื้นกระเบื้องเซรามิค
เป็นห้องส้วม ๔ ห้อง ห้องอาบน้ำ ๒ ห้อง พร้อมสุขภัณฑ์ ด้านหน้าเป็นอ่างล้างหน้า ติดกระจกตลอดแนว จำนวนก๊อกน้ำ ๑๕ หัวก๊อก เริ่มทำการก่อสร้างตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๓ ทำพิธีเปิดและส่งมอบให้กับทางราชการในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๓

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชมรมร่มโพธิ์ทอง เพื่ออนุเคราะห์คนชรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการก่อสร้างสวนหย่อมพร้อมสนามเด็กเล่น ในพื้นที่ ๒๔๗ ตารางเมตร บริเวณด้านหน้าโรงเรียน พร้อมอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ๕ ชุด เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งมอบรถจักรยานตามโครงการจักรยานยืมเรียน ๗๒ คัน มูลค่า ๘๖,๔๐๐ บาท

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นการก่อสร้างรั้วโรงเรียนบริเวณด้านหน้าติดวัดทุ่งยายชี และด้านหน้าติดถนน เป็นรั้ว คลส. พร้อมเหล็กดัดขนาดช่องละ ๓ x ๒.๓ เมตร โดยอาศัยงบประมาณจากการทอดผ้าป่า และผู้มีจิตศรัทธา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมบริจาค เป็นจำนวน ๕๔ ช่อง ประตูรั้วเหล็กขนาด ๖ x ๒.๓ เมตร ๓ บาน ค่ารับเหมารั้วช่องละ ๓,๒๐๐ บาท ประตูบานละ ๘,๕๐๐ บาท สิ้นงบประมาณ ๑๙๘,๓๐๐ บาท ปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จยังคงขาดอีก ๑๑ ช่อง และดำเนินการติดตั้งรั้วลวดหนามด้านข้างติดพระอุโบสถ และด้านหลังโรงเรียนเป็น ระยะ ๔๐๐ เมตรเศษ สิ้นงบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท งบประมาณจากการจัดงานวันเด็ก

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรือนเกษตรโดยอาศัยงบประมาณจากการจัดงานวันเด็ก เป็นอาคารพื้น คลส. หลังคามุงจาก อาศัยแรงงานจากทุกหมู่บ้านในเขตบริการ ขนาด ๕.๕ x ๑๒ เมตร เป็นเงินค่าวัสดุ + อาหาร ประมาณ ๒๕,๐๐๐บาท

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับงบประมาณจากทางราชการ สร้างเรือนผักกางมุ้งขนาด ๖ x ๘ เมตร งบประมาณ ๓๒,๕๐๐ บาท พร้อมปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์ผัก

ในปี ๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมบานประตู หน้าต่างเป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ โรงเรียนได้จัดทอดผ้าป่าการศึกษาขึ้น เป้าหมายเพื่อจัดสร้างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขึ้นใหม่ ในการจัดงานดังกล่าว โรงเรียนได้รับเงินบริจาค เป็นเงินจำนวน ๓๑๙,๐๐๐ บาท และคอมพิวเตอร์จำนวน ๑๒ เครื่อง โรงเรียนได้นำเงินดังกล่าวมาดำเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการต่าง ๆ คือ

 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง
 • ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๑ ห้อง
 • ห้องปฏิบัติการทางวิชาการ ๑ ห้อง

ในปี พ.ศ. 2554 โรงเรียนวัดทุ่งยายชีได้เปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการด้วยนายเชาวลิต ตันเจริญเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้แต่งตั้งนายพิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี ตามคำสั่งที่ ๔๗๖/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ และได้ก่อสร้างป้ายโรงเรียนทำด้วยหินแกรนิต ก่อสร้างห้องน้ำอาคารประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดทุ่งยายชี นำโดย กำนันทวี สาธุชาติ จัดงานระดมทรัพยากรเพื่อก่อสร้างอาคารอนุบาล ๓ ห้องเรียน ๓ ห้องน้ำ ขนาด ๖×๒๔ เมตร โดยเชิญ นายวีระ สุเมธาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต ๒ มาวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างเมื่อ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งอาคารดังกล่าวคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดทุ่งยายชี นำโดย กำนันทวี สาธุชาติ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดทุ่งยายชี ผู้ปกครอง ชุมชน วัด สร้างและมอบให้โรงเรียนลักษณะเป็นอาคารพื้นปูน โครงสร้างไม้ โดยใช้ไม้จากการรื้ออาคาร ป.๑ ข ที่ยังคงสภาพใช้งานได้มาก่อสร้างด้วย และทั้งนี้โรงเรียนได้ใช้เงินอุดหนุนเข้าช่วยสนับสนุนปรับปรุงต่อเติมให้ดียิ่งขึ้นอีกจำนวนหนึ่ง และได้มีการก่อสร้างศาลเจ้าที่ด้านข้างอาคารอนุบาลพร้อมทั้งหอพระพุทธรูปประจำโรงเรียน โดยมีคุณครูราชศักดิ์ วงศ์บุบผา เป็นผู้ระดมทรัพยากรในการก่อสร้างโดยแล้วเสร็จ

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ โดยการจัดระดมทรัพยากร ปรับปรุงโรงอาหาร จัดทำเวทีเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน จากการระดมเงินสนับสนุนของคณะกรรมการสถานศึกษา ก่อสร้างที่พักด้านข้างอาคารโรงอาหาร ก่อสร้างเสาสัญญาณ wi-fi internet ของโรงเรียน ปรับปรุงห้องสมุด ระบบธนาคารขยะ และส่งนักเรียนเข้าเป็นตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลาง ๒ ปี ติดต่อกัน และนักเรียนได้เป็นตัวแทนวิ่งกรีฑา รุ่นอายุ ๑๕ ปี สพฐ.เกมส์ ได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และผู้อำนวยการยังได้รับรางวัล ๑ แสนครูดี และผู้อำนวยการดีเด่น ประจำอำเภอท่าตะเกียบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้สร้างเสาธงและเวทีบริเวณลานอเนกประสงค์ของโรงเรียน จากการสนับสนุนของคณะครูโรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทำการปรับปรุงห้องพัสดุเดิมเป็นห้องประชุมธารน้ำใจ ปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารมัธยม ปรับปรุงธนาคารขยะที่ทรุดโทรมลง มีการส่งนักเรียนเข้าเป็นตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลาง ได้แก่ การแข่งขันทำขนมช่อม่วงระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ และกิจกรรมแข่งขันคำคมระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ , ม.๑ – ม.๓ นักเรียนได้เป็นตัวแทนวิ่ง เอพี.ฮอนด้า ๓๑ ขา สามัคคีปี ๙ ณ สนามกีฬากลางแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานครฯ โดยเข้าร่วมแข่งขันเป็นปีแรกได้อันดับที่ ๒๕ จากทั้งหมด ๗๘ ทีมที่เข้าแข่งขัน ได้เป็นตัวแทนกองลูกเสือ – เนตรนารี ประกวดสวนสนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทราเขต ๒

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ทำการปูพื้นกระเบื้องอาคารประถมศึกษา (อาคาร ๑ ) ทั้งชั้นบนและชั้นล่าง ปูพื้นกระเบื้องอาคารมัธยมศึกษา (อาคาร ๒ ) บริเวณชั้นล่างและบันไดทางขึ้นทั้งสองฝั่งและทาสีอาคารมัธยมศึกษาทั้งอาคาร ทาสีอาคารกำนันทวี สาธุชาติ ซึ่งใช้ในการเรียนการสอนระดับปฐมวัยอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังซ่อมหน้าต่างของอาคารมัธยมศึกษาจากเดิมที่เป็นหน้าต่างเหล็ก บางห้องเรียนเป็นหน้าต่างไม้ ก็เปลี่ยนเป็นกระจกแทน มีการปรับปรุงห้องพยาบาลของโรงเรียนโดยการทาสีใหม่ ลงเตียง ที่นอน ผ้าม่าน และรื้อสวนหย่อมด้านข้างอาคารมัธยมศึกษามาเป็นลานสำหรับนั่งพักผ่อนหรืออ่านหนังสือ มีโต๊ะไม้ที่ให้บริการอยู่จำนวน ๔ ตัว นอกจากนี้ในด้านของวิชาการโรงเรียนวัดทุ่งยายชีได้รับรางวัลมากมาย

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ชนะเลิศการประกวดสวนสนามลูกเสือ – เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต ๒ ทำหลังคาทางเดินระหว่างตึก ซ่อมแซมบ้านพักครู ๒ หลัง มีการติดตั้งจอทีวีตามห้องต่างๆ ทำอ่างแปรงฟันใหม่

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการจัดทำหลังคาทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ๑ ไปอาคาร ๒ และอาคารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งเป็นอาคารหลังใหม่ นอกจากการทำหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารเรียนแล้วยังสร้างอ่างล้างชามอันใหม่ที่ต่อเติมจากห้องครัวเดิม และได้สร้างห้องสหกรณ์ห้องใหม่ขึ้น หลังจากที่สร้างอาคารหลังใหม่เสร็จ และได้ทำการทาสีอ่างแปรงฟัน ทาสีห้องน้ำ ทาสีกำแพงโรงเรียน ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนที่ชำรุด และได้จัดเปลี่ยนโต๊ะนักเรียนใหม่ ได้รับรางวัลโรงเรียนสหกรณ์ต้นแบบ

ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ ได้มีการปรับปรุงส่วนต่างๆในบริเวณโรงเรียน ดังนี้ ได้มีการสร้างโรงจอดรถสำหรับครู มีการสร้างโรงเลี้ยงไก่และได้นำไข่จากการเลี้ยงมาเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนทาสีห้องน้ำ มีการปรับปรุงห้องน้ำสำหรับครูอาคารมัธยม การสร้างห้องสมุดแหล่งที่ ๒ เพื่อเพิ่มแหล่งเรียนสำหรับนักเรียนเพิ่มอีกที่ มีการทาสีรั้วโรงเรียน มีเครื่องทำน้ำเย็นสำหรับนักเรียนได้ดื่ม มีการระดมทรัพยากรเพื่อสร้างโดมเพื่อการศึกษาของนักเรียน และซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ทั่วไปให้อยู่ในสภาพที่เหมาะต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ได้มีการย้ายศาลพระภูมิใหม่ จากด้านข้างตัวอาคารอนุบาล มีอยู่ที่ด้านหน้าทางเข้า มีการสร้างโดมสาหรับนักเรียนอนุบาลได้ทากิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า และทากิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียนการสอน มีการสร้างบ้านพักครู 1 หลัง มีโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ จาก CCF และมีการปรับปรุงระบบในภายในโรงเรียน