บุคลากร

นางสาวจริญญา สรโกฎิ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี

นางสุขจิตต์ พิกุลทอง

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางดวงนภา สินวิสูตร

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายปริญญา ผดุงกิจ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายปานเทพ ภักดีอุทร

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวมินตา เชื้อวงศ์

หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

นายรังสรรค์ วรรณพิรุณ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

นางสาวจิดาภา อำไพศรี

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวภารดี ชนะชัยรุ่งกมล

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสุนทร พวกดี

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวสุวรรณภรณ์ อสิพงษ์

ครูปฐมวัย

นางสาวปัณชญา เอี่ยมทรัพย์

ครูปฐมวัย

นายคณาธิป ไวไธสง

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายชัยรัตน์ ลิ้มภักดีสวัสดิ์

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววิลานี ยืนมั่น

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวรุ่งทิพวรรณ คงเสถียร

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

นางสาวเบญจมาศ ไก่แก้ว

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวีรชัย รุ่งโรจน์

ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างไม้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *