วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ขับเคลื่อนระบบการศึกษาด้วยนวัตกรรม  ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา เน้นคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นคนดีของบ้านเมือง 

พันธกิจ

 • พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนตามมาตรฐานของสถานศึกษา มีทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
 • ส่งเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม สำนึกความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้  สามัคคี  มีจิตอาสา
 • พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • พัฒนาให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมตามมาตรฐานของสถานศึกษา
 • ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาทักษะในการดำรงชีวิต ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
 • ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่ครูมืออาชีพ ทำงานเป็นทีม
 • พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
 • พัฒนาการบริหาร  จัดการศึกษาอย่างมีระบบ ตามหลักธรรมาภิบาล
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน  ภาครัฐและเอกชน  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • น้อมนำศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ ๑๐  สำนึกในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้  สามัคคี  มีจิตอาสา

เป้าหมาย

 • ผู้เรียนมีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนตามมาตรฐานของสถานศึกษา มีทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
 • ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้  สามัคคี  มีจิตอาสา
 • มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสามารถส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
 • ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 • ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เป็นคนดีของบ้านเมือง
 • ครูมีทักษะวิชาชีพในการสอน มีความรู้ ความสามารถ ทักษะตามสมรรถนะและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีการทำงานเป็นทีม
 • พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
 • การบริหารจัดการศึกษาประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรมมาภิบาล
 • ผู้ปกครอง ชุมชน  ภาครัฐและเอกชน  ให้มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา