วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ :Vision

               โรงเรียนวัดทุ่งยายชี จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ควบคู่คุณธรรม ขับเคลื่อนระบบการศึกษาด้วยนวัตกรรม โดยเน้นจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ ภายใต้การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ภายในปี 2570

พันธกิจ : Mission

1. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ

2. จัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรม

3. ครูจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ

4. บริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ : Goal

1. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ

ด้านนักเรียน      : นักเรียนมีผลทดสอบระดับชาติ O – net / NT / RT สูงกว่าระดับเขตพื้นที่

ด้านครู            : ครูใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน

ด้านโรงเรียน     : โรงเรียนส่งเสริมสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

ด้านชุมชน        : ผู้ปกครอง/ชุมชน ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

2. จัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรม

ด้านนักเรียน      : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต

ด้านครู              : ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ลงไปในแผนการจัดการเรียนรู้

ด้านโรงเรียน     : มีการจัดกิจกรรมที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม เช่น วันสำคัญทางศาสนาค่ายคุณธรรม เป็นต้น   

ด้านชุมชน        : ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม

3. ครูจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ

ด้านนักเรียน      : นักเรียนมีผสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

ด้านครู            : ครูมีความเป็นมืออาชีพ

ด้านโรงเรียน     : โรงเรียนมีมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

ด้านชุมชน        : ผู้ปกครอง/ชุมชน มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ของครู

4. บริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

ด้านนักเรียน      : นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย

ด้านครู            : ครูทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในหน้าที่บทบาทของตนเองและมีการทำงานเป็นทีม

ด้านโรงเรียน     : โรงเรียนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ด้านชุมชน        : ผู้ปกครอง/ชุมชน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แสดงความคิดเห็น และมีความเชื่อมั่นที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน

ค่านิยม  :      Values

1. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

2. มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการทำงาน

3. มีความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

4. ก้าวทันเทคโนโลยี

5. มีความซื่อสัตย์ เสียสละเพื่อส่วนรวม

6. เป็นครูมืออาชีพ

เอกลักษณ์     : โรงเรียนคุณธรรม   น้อมนำวิถีพุทธ

อัตลักษณ์      : สุภาพ  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม

กลยุทธ์

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ได้กำหนดกลยุทธ์ จุดเน้นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และนโยบายโรงเรียนวัดทุ่งยายชี ดังนี้

                กลยุทธ์ที่ ๑   ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ

                กลยุทธ์ที่ ๒   ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม

                กลยุทธ์ที่ ๓   สนับสนุนให้ครูใช้สื่อ/นวัตกรรมที่ทันสมัย

                กลยุทธ์ที่ ๔   พัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ

                กลยุทธ์ที่ ๕   สนับสนุนการบริหารงานจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล